2000مترزمین تغییرکاربری شده پروانه احداث دامداری 60راسی وپروانه ساخت نیم ساعت آب ازچاه عمیق

امتیاز محصول:

500000000 تومان  


 شماره تماس 09196526892
آدرس ملک استان قم
نام مالک موسوی

نظر شما چیست ؟